Všetci študenti sú povinní sa odubytovať podľa Príkazu rektora č.8 a riadiť sa podľa harmonogramu. Počas dní vyhradených na odubytovanie sa za parkovanie v areáli UZ neplatí.